محصولات شیمیایی MTC

سوربات پتاسیم

مواد شیمیایی خوراکی

سوربات پتاسیم

سوربات پتاسیم

سوربات پتاسیم یک ماده شیمیایی و ضد کپک با فرمول C6H7KO2 است . سوربات پتاسیم بسیار محلول در آب بوده و PH آن 4/8 می باشد .
در صنایع غذایی بعنوان یک نگهدارنده کاربرد دارد. این نگهدارنده در مقادیر مجاز سمی نبوده و در PH کمتر از 6 بهترین اثر خود را نشان میدهد و در PH = 4 محلول 86% آن بصورت تفکیک نشده وجود دارد.
غلظت ضد میکروبی موثر سوربات در مواد غذایی 0/3-0/05 درصد است .مطالعات مشخص نموده است که نقطه هدف آن نگهدارنده در سلول میکروبی و آنزیم های دارای سولفیدریل, سیستم فسفوریلاسیون اکسیداتیو و سیستم تنفسی سلول است.  سورباتها علاوه بر باکتری, از جوانه زدن اسپورها ورشد سلولهای رویشی نیز جلوگیری مینماید.
سوربات پتاسیم در مربا, پنیر, مارگارین, شوری ها (بویژه خیارشور), نوشابه های غیر الکلی بعنوان نگهدارنده مورد استفاده قرار میگیرد.

 

سوال و یا پیام خود را برای ما ارسال نمایید

لطفا راه ارتباط ما با خودتان را در پیامتان مشخص کنید

هرگونه سوال درباره مواد شیمیایی را از ما بپرسید